Seniorenraad Etten-Leur: ‘Geef blijvers- en verzilverlening meer bekendheid’

ETTEN-LEUR - De Seniorenraad Etten-Leur vraagt de gemeenteraad om aan de ver zilveringslening en de blijverslening meer bekendheid te geven. Dit staat in een brief die voorzitter Jaap Lucieer van de Seniorenraad heeft gestuurd. De leningen zijn er op gericht om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. In het verleden waren er soortgelijke regelingen, zoals ‘Blijvend thuis in eigen huis’ en ‘Woon morgen zonder zorgen’, maar die stierven een snelle dood. Volgens Jaap Lucieer is dat te verklaren door een gebrek aan bekendheid en zeker niet door de geringe belangstelling. De Seniorenraad is voorstander van de verzilveringslening en de blijverslening. Mensen kunnen zo langer in hun eigen blijven wonen en zij kunnen hun huis aan laten passen als zij hier geen eigen geld voor hebben. In het raadsvoorstel staat dat ouderen worden geïnformeerd via de Keukentafelgesprekken, Wonen met Gemak of het Centrum voor Wonen. Dat lijkt Lucieer een ‘zeer beperkte manier van informeren:’ “Wonen met gemak heeft in pilotvorm plaats gevonden in de wijk Centrum Oost. De resultaten daarvan hebben ons nooit bereikt. In de wijk Banakkers is onlangs een traject geweest waarbij van de 1.000 uitgenodigde mensen er 32 uiteindelijk een woonscan hebben laten uitvoeren. Het Centrum voor wonen is een onlangs gestart particulier project waarvan de meerwaarde nog moet worden bewezen.”Jaap Lucieer ziet wijkgericht werken als optie, maar roept ook op om alle inwoners van 57 en jaar en ouders een brief te sturen over de regeling. Ook zou de gemeentepagina in de Etten-Leurse Bode gebruikt kunnen worden om bekendheid te kweken. “Dit laatste moet dan wel af en toe herhaald worden en de Seniorenraad is bereid om hierin te participeren.” Het gemeentebestuur stelt de gemeenteraad voor om voor elke lening 250.000 euro beschikbaar te stellen. Volgens Lucieer dreigt de pot dan snel leeg te raken: “In het ongunstigste geval kunnen dan maximaal 10 personen gebruik maken van de leningen. Wij raden aan om hier flexibel mee om te gaan. Mocht er (te) veel gebruikt van een lening worden gemaakt, dan kunnen de bedragen wellicht aangepast worden. De gemeente verstrekt de leningen immers niet zelf.”Het gemeentebestuur evalueert de regelingen twee keer per jaar. Prima volgens Lucieer, maar hij waarschuwt wel om niet te snel conclusies te trekken: “Namelijk dat er geen belangstelling, terwijl de werkelijkheid was de regelingen te onbekend waren.” De Seniorenraad zet ook vraagtekens bij de voorwaarden van de blijverslening. Om daar gebruik van te kunnen maken, mag je maximaal 76 jaar oud. Lucieer vraagt zich af waar deze leeftijd op is gebaseerd: “Haal die maximumleeftijd eruit en lever maatwerk. Vooral ook omdat voor de verzilverlening geen maximumleeftijd wordt gesteld.” In beide verordeningen staat ook dat het college binnen acht weken besluit of een lening wel of niet wordt toegekend. “Dat is een lange termijn in geval er snel maatregelen gewenst zijn. Deze termijn kan ook nog eens worden overschreden zonder de aanvrager ergens recht aan kan ontlenen. De Seniorenraad wil de gemeenteraad vragen om dit aan te scherpen”, geeft Lucieer aan. Ten slotte geeft hij mee om vooral levensloopbestendige woningen te bouwen. “Daar kan namelijk iedereen wonen, niet alleen senioren.”[n]

Geplaatst op woensdag 6 oktober 2021.